GIC Jana av Thy

 

Jana mit 3 Monaten

 

Jana & Smirnoff

Jana mit 10 Monaten

Jana mit 9 Jahre


 

IC Ebba av Thy,

Mutter von Jana

EC Aramis av Myrkwid,

Vater von Jana